Onze eerste stap op Mastodon is natuurlijk het promoten van onze website. Als je completer en beter geïnformeerd wil worden over de veel bepalende gebeurtenis van deze eeuw, bezoek dan: www.11september.eu

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!