Follow

Onze eerste stap op Mastodon is natuurlijk het promoten van onze website. Als je completer en beter geïnformeerd wil worden over de veel bepalende gebeurtenis van deze eeuw, bezoek dan: www.11september.eu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!