In Argentinie is een nieuwe pterosaurus ontdekt. Hij heet Thanatosdrakon amaru en leefde zo`n 86 miljoen jaar geleden(Laat-Krijt). Het dier had een flinke spanwijdte van 9 m. Thanatosdrakon is de grootste pterosaurus die in Zuid Amerika is ontdekt. Hij hoorde tot de Quetzalcoatlinae. De naamgever van die clade, Quetzalcoatlus northropi, had een nog grotere spanwijdte van 11/12 m.

sci-news.com/paleontology/than

In Japan is weer een nieuwe dino ontdekt. Deze Paralitherizinosaurus japonicus leefde 72 jaar geleden(Laat-Krijt) en behoorde tot de Therizinosauridae. Deze clade hoorde op zijn beurt bij de therapoda. Therapoden waren in de regel tweevoetige roofdieren, zoals T.Rex en Velociraptor, maar Therizinosauriden waren vooral herbivoor. Deze dieren zijn vooral gevonden in Krijtlagen in Mongolie en China. Paralitherizinosaurus is het derde exemplaar dat in Japan is gevonden.

sci-news.com/paleontology/para

Waren dino`s nu warm- of koudbloedig? Door te kijken naar hun stofwisseling en zuurstofverbruik bogen paleontologen zich opnieuw over deze vraag. Er kwam uit dat dino`s met vogelheupen, zoals Stegosaurus, een lage stofwisseling hadden, vergelijkbaar met die van koelbloedige moderne dieren. Dino`s met hagedisheupen, verdeeld in theropoden(tweevoetige roofdieren w.o. T.Rex) en sauropoden(grote viervoeters zoals Brontosaurus) waren warm- of zelfs heetbloedig.
phys.org/news/2022-05-hot-bloo

Uitgebreide studie is gedaan van een in 2020 in Peru gevonden fossiel van een krokodil. Het fossiel moet 7 miljoen jaar oud zijn(Laat-Mioceen) en levend zou deze Sacacosuchus cordovai ongeveer 4 m lang zijn geweest. Miljoenen jaren geleden zou het gebied waar de krokodil is gevonden onder zee hebben gelegen. Sacacosuchus zou dus een zoutwaterkrokodil zijn geweest.

phys.org/news/2022-05-ancient-

Onderzoek is gedaan naar het zweefvermogen van diverse bestaande en uitgestorven reuzevogels en van twee vliegende reptielen uit de Krijttijd. Pteranodon bleek een prima zwever die goed gebruik maakte van opwaartse luchtstromen boven zee. Maar het zweefvermogen van Quetzalcoatlus northropi bij opwaartse stromen bleek door zijn lichaamsgrootte en vleugelbelasting(spanwijdte <12 m) niet zo best. Men denkt nu dat dit dier vliegend voornamelijk korte afstanden kon afleggen

sci-news.com/paleontology/quet

Er zijn fossiele resten geidentificeerd van een onbekende krokodillensoort in Vietnam. Het is een bijna compleet skelet van tegen de 4 m lang. Het fossiel is tussen de 35 en 39 miljoen jaar oud(Laat Eoceen – Oligoceen) en kreeg de naam Maomingosuchus acutirostris. Met zijn lange snuit was het dier een vroeg exemplaar van de gavialen die ook nu nog in Azie voorkomen en zich hebben gespecialiseerd in het vangen van vis.
phys.org/news/2022-05-previous

De eerste dieren ontwikkelden zich ongeveer 580 miljoen jaar geleden. Maar er lijkt na een korte toename een teruggang te zijn geweest qua diversiteit, totdat 40 miljoen jaar later de bekende Cambrische explosie van leven plaatsvond. Men dacht eerst dat de teruggang kwam door een ramp, maar volgens nieuw onderzoek was er mogelijk juist sprake van vorming van complexe ecosystemen en zou die teruggang het gevolg zijn geweest van competitieve uitsluiting door soorten.

phys.org/news/2022-05-animals-

Onderzoek is gedaan naar de voeding van Plagiolophus, die tot de paleotheriiden behoorde; paardachtige hoefdieren in West Europa tijdens het Midden-Eoceen en Vroeg-Oligoceen. Men wil o.a. weten of ze hun voedingspatroon aanpasten n.a.v. de afkoeling van het klimaat bij de overgang Eoceen-Oligoceen. Plagiolophus, die taai gebladerte at, lijkt te hebben vastgehouden aan diezelfde voeding. Dit zou de reden zijn waarom dit dier de Eoceen-Oligoceen transitie wist te doorstaan
phys.org/news/2022-05-eocene-u

In Patagonie(Chili) zijn vanuit een gletscher resten van een ichthyosaurus opgegraven. Het is de eerste Chileense ichthyosaurus die compleet is. Het dier, dat de bijnaam Fiona kreeg, is een 4 meter lang vrouwtje dat verscheidene embryos bij zich draagt. Het fossiel is tussen de 129 en 139 miljoen jaar oud. De gletscher blijkt bijna 100 ichthyosauriers te bevatten waarvan velen niet opgegraven kunnen worden o.a. wegens de moeilijke begaanbaarheid van het gebied.
phys.org/news/2022-05-chile-ic

Hoe was het paringsgedrag van trilobieten? Tot nu toe was daar weinig over bekend. Maar bij een onderzoek naar de trilobietensoort Olenoides seratus uit het Midden-Cambrium, werden bij een fossiel speciale grijparmpjes aan het midden van het lichaam ontdekt, die gelijk zijn aan die van mannelijke degenkrabben. Dit kan erop kan wijzen dat Olenoides op dezelfde wijze paarde als de degenkrab. Met de grijperarmen zou Olenoides het vrouwtje bij het paren hebben vastgepakt.

phys.org/news/2022-05-clasper-

Er is een 225 miljoen jaar oud(Laat-Trias) reptiel geidentificeerd a.d.h.v. resten die zijn gevonden in Zuid-Brazilie. Het dier kreeg eerst een andere naam, want men dacht aanvankelijk dat het een pterosaurus was. Maar het werd duidelijk dat het ging om een primitief reptiel dat niet tot de pterosauria behoorde. Het kreeg toen de naam Maehary bonapartei. Wel wordt Maehary beschouwd als het meest basale lid van de evolutionaire lijn die leidde tot de pterosauriers.

sci-news.com/paleontology/maeh

Oud nieuws maar toch interessant, want vorig jaar is aan de hand van vondsten gedaan in N.W. China een nieuwe reuzenrinoceros geidentificeerd die 26.5 miljoen jaar geleden (Oligoceen) leefde. Deze Paraceratherium linxiaense, behoorde tot het geslacht Paraceratherium. Dit geslacht stond vroeger vooral bekend als Indricotherium of Baluchitherium. Paraceratheria worden beschouw als de grootste zoogdieren ter land die ooit hebben geleefd.

kijkmagazine.nl/nieuws/reuzenn

In het Laat-Krijt was de aarde een ware broeikas. Dino`s kwamen toen zelfs voor in Alaska. Onderzoek in rotsformaties in dat gebied van zo`n 100,5 tot 66 miljoen jaar oud, toont aan dat de verdeling tussen de hadrosauriden en ceratiopsiden die daar leefden niet zozeer bepaald werd door temperatuur maar door neerslag. Hadrosauriden bleken voorkeur te hebben voor een natter klimaat. Ceratopsiden prefereerden op hun beurt een mild en droger klimaat.

phys.org/news/2022-05-precipit

Nieuw onderzoek lijkt aan te tonen dat de squamata, d.w.z. de hagedissen en slangen, zich al gingen ontwikkelen en uitbreiden in de Jura-tijd (201-145 miljoen jr geleden) en niet pas in de Krijt-tijd (145-66 miljoen jr geleden), wat eerst altijd werd gesteld. Volgens de onderzoekers bleken nl de weinige squamata die bekend zijn uit de Jura tijd al verwant aan vele moderne groepen en vertoonden zij ontwikkelde morfologische kenmerken i.p.v. primitieve.
phys.org/news/2022-05-jurassic

In 2017 werden in Quebec minuscule draad- en buisachtige resten ontdekt die afkomstig zouden zijn van bacterieen. Ze waren tussen de 3,75 en 4.28 miljard jaar oud, wat betekent dat het leven minstens 300 miljoen jaar na de vorming van de aarde zou zijn begonnen! Niet alle wetenschappers geloofden dat de sporen van biologische oorsprong waren, maar nieuw onderzoek van de rotsbrokken uit Quebec lijkt toch te bevestigen dat er microben leefden in de genoemde tijdsspanne.
sci-news.com/paleontology/nuvv

A.d.h.v. gevonden resten in Argentinie is een nieuwe vleestetende dino ontdekt. Deze Maip macrothorax leefde 70 miljoen jaar geleden(Laat-Krijt), was tussen de 9 a 10 m lang en woog < 5 ton. Dit dier behoorde tot de Megaraptora die tijdens het Krijt leefden Gondwana, Australie en Azie. Kenmerken van die dino`s waren o.a. hun lange voorpoten met flinke klauwen.
sci-news.com/paleontology/maip

Nieuw onderzoek lijkt aan te tonen dat tijdens de eerste 10 jaar van het Paleoceen, dus na het plotse uitsterven van de dino`s, vooral de lichaamsomvang van zoogdieren toenam en niet zozeer hun hersenen. Pas daarna begon van vroege moderne zoogdiergroepen, zoals de primaten, de hersenomvang toe te nemen. Dit spreekt eerdere aannames tegen dat al in loop der tijd na de start van het Paleoceen de grootte van de hersenen van zoogdieren toenam.

phys.org/news/2022-03-mammals-

Over de oorsprong van ichtyosauria is nog steeds weinig bekend. In de afgelopen jaren zijn wel resten uit het Vroeg-Trias gevonden van zeer vroege familieleden, die ichthyosauromorfen worden genoemd. De meesten zijn gevonden in China. Ze waren over het algemeen klein. Onlangs is een nieuw Chinees exemplaar beschreven. Deze Baisesaurus robustus kwam ook uit het Vroeg-Trias en was waarschijnlijk 3 m lang wat een flinke afmeting was voor een ichthyosauromorf.

phys.org/news/2022-04-basal-ic

Waarom had T-Rex van die korte armpjes? Paleontoloog K. Padian heeft een nieuwe hypothese; het dier zou gejaagd hebben in groepen T-Rexen en bij het gezamenlijk opvreten van de prooi zouden grote voorpoten lelijk in de weg hebben gezeten. Bovendien kon bij een dergelijk maal een dier dat teveel trachtte in te pikken door geprikkelde soortgenoten met opzet gebeten worden, o.a. in de voorpoot. Verkleining van de voorpoten voorkwam dit probleem bij T-Rex.
scitechdaily.com/paleontologis

De Chengjiang Biota horen tot de oudste dierenfossielen. In het Chinese Chengjiang zijn meer dan 250 soorten gevonden van 518 miljoen jaar oud en zij vormen belangrijk bewijs dat tijdens de “Cambrische Explosie” het leven sterk toenam. Nieuw onderzoek wijst uit dat de vindplaats toen een voedsel- en zuurstofrijke ondiepe delta was, maar waarin ook sprake was van ongunstige factoren w.o. wisselingen in het zoutgehalte. De meeste dieren bleken daar toch goed tegen bestand.
scitechdaily.com/modern-animal

Show older
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!