Follow

Om nieuwkomers te helpen met zoeken van gelijkgestemden, noem 5 tot 8 dingen die je interesseren maar niet in je profiel staan als tags zodat ze vindbaar zijn.

Prik het aan je profiel.

(kan natuurlijk ook in het engels)

· · SubwayTooter · 3 · 6 · 4
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!