Komend jaar zou ik bijna 100 euro moeten betalen voor een abonnement op Inoreader. Tijd om eens te shoppen naar een alternatieve #RSS feedreader. Tips zijn welkom! diggingthedigital.com/tijd-voo

Follow

@frankmeeuwsen

ik gebruik the good old reader (website) icm met FeedMe (android app in ontwikkeling).

Anders gewoon een kale reader:
Mozilla Thunderbird heeft RSS (bijv)

· · SubwayTooter · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!