Follow

Voor mij vandaag de dag van de oude muziek.

Ummagumma (69) schalt nu door het huis

· · SubwayTooter · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!