Follow

Vroeger kreeg het overal de schuld van, met die is het de schuld van het wief:

Gradus mot woat voaker de deur uut!

· · SubwayTooter · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!