@Bosbesje Blijft een topverhaal 😄
Moeliker heeft nog een poos columns geschreven voor NRC, maar nu helaas niet meer

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!