De Florijn is een initiatief van: 'Stichting De Florijn Nederland', die de Florijn bedrijfsmatig, maar zonder winstoogmerk aanbiedt.

De Florijn is een landelijk complementaire munt.

Doel van de florijn is consumenten en ondernemers in
Nederland te voorzien van een volwaardig alternatief
betaalmiddel, dat naast de euro kan worden gebruikt.

Dit is de eerste toot van De Florijn om present te melden op dit netwerk.

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!