Vaccinatie is verkrachting:
Penetratie en ejaculatie...

Zijn MeWe en Mastodon werkelijk veilige plaatsen om belangrijke informatie te delen?
Ik hoop het van harte!

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!