Follow

Als ik de lokale timeline bekijk dan post de spreuk van de dag wel iets vaker dan eenmaal per dag een spreuk ...

· · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!