Follow

Sow dat was de Corona denk ik. Donderdag puber positief getest en daarna zelf twee dagen grieperig. Maar ik ben er weer :-)

· · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!