Toen ik net passeerde, was men druk bezig alles in orde te brengen.

Om 15.00 uur begint de militaire herdenking bij het Militair Oorlogsmonument Haagsche Schouwweg.

Hier neemt oud-politicus en voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer het woord. pic.twitter.com/fSCXrZ60Ns

The name of the Russian oil tanker is Sunny Liger, 42.000 tonne - she is carrying Russian oil - it is important to deny her access to every port in the world.

I do not know her maritime identification number, but maybe someone here knows where to find it.

RT @Jan_Born@twitter.com

Waarom noemt men iemand milieu-activist als hij/zij het belachelijk vindt dat miljoenen liters vervuild oliewater de bodem in worden gespoten? Noemen we dan ook de partij die dit doet of vergund milieu-crimineel?

🐦🔗: twitter.com/Jan_Born/status/15

@Egbertdehoop1948 mijn zuurkool met worst ook niet. Ik dacht dat het wat overdreven zou zijn die tot de volgende winter te bewaren ;-)

Show older
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!