Follow

Open Lughnasa viering Eindhoven op Zaterdag 27 juli 2019.
Open viering voor iedereen gratis toegankelijk op vrijwillige donatie basis.
We starten 16:00 uur met een openingsritueel, dan de viering, afsluitingsritueel en een potluck maaltijd rond 19:00 uur.

Meer informatie en aanmelden vindt je op lughnasa.jaarfeest.nu/eindhove

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!