Follow

Zaterdag 2 November 2019 is er een Open Samhain viering in Eindhoven. De viering is voor iedereen open en gratis toegankelijk (op vrijwilligee donatie basis).
Meer informatie en hoe je je kan aanmelden vindt je op Samhain.Jaarfeest.nu/eindhoven

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!