Follow

Tijd van loslaten en het nieuwe verwelkomen is aangebroken
Met de komende volle maan, een aantal eclipsen en de zomerzonnewende breekt er een bijzondere astrologische tijd aan. Het is de tijd om oude patronen en geloofsovertuigingen te gaan loslaten. Dit biedt ruimte om datgene wat ons gelukkig maakt, vanuit onze ware zelf te gaan manifesteren. Vanuit astro
ellaster.nl/2019/06/13/tijd-va

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!