Follow

MH17: Big Brother is watching you, maar die BUK zagen we niet
Het JIT zou voldoende bewijs hebben om begin volgend jaar het proces tegen de verdachten te kunnen voeren. De MH17 is onweerlegbaar neergeschoten met een BUK-raket, zo is het standpunt. Maar ondanks dat NASIC de wereld dagelijks in de gaten houdt, komen de satell
ellaster.nl/2019/11/24/mh17-bi

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!