Follow

Agenda 21, is dat niet een andere term voor de Nieuwe Wereld Orde?
Agenda 21: Een einde aan armoede, de planeet beschermen en de levens van alle mensen verbeteren en beschermen. Dat klinkt prachtig! Wie kan daar op tegen zijn? Toch blijkt er een duistere agenda schuil te gaan achter de Agenda 21 voor duurzame ontwikkeling van de
ellaster.nl/2019/12/28/agenda-

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!