Follow

Mondkapjesplicht: dwingen is strafbaar
Als reactie op de mondkapjesplicht stuurde een lezer onderstaande brief die aanvullende informatie biedt, om duidelijk te maken waarom een ambtenaar je daartoe niet kan dwingen. Niet alleen omdat er nog geen coronawet is. Ook omdat ‘niet-dwingen’ een principe i
ellaster.nl/2020/08/07/mondkap

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!