Follow

Steencirkels: een wereldwijd fenomeen
Over de hele wereld zijn steencirkels gebouwd. Deze antieke megalieten vertonen vaak dezelfde kenmerken. De oudste steencirkel is 12.000 jaar oud. Veel steencirkels zijn georiënteerd op de zomerzonnewende. Het lijken restanten van een wereldwijde, verloren gegane cultuur.

Steencirkels roepen beelden op van een
ellaster.nl/2020/08/06/steenci

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!