Follow

Prehistorische steencirkels uit een gouden tijdperk van astronomie, mysterie en geavanceerde techniek
> Een vervolg op deel 1: Steencirkels: een wereldwijd fenomeen

Steencirkels van de bijbel
De verzonken site van Atlit Yam nabij Haifa in Israël dateert van tussen 6900 en 6300 voor Christus en is het vroegst bekende bewijs voor een agro-past
ellaster.nl/2020/08/07/prehist

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!