Follow

De Verenigde Naties: hoe de Deep State de controle over de wereld nam
De Verenigde Naties en al hun verdragen zijn instrumenten om volledige controle over en kapitaal van landen in handen te krijgen. Zo voert iedereen ongemerkt de bevelen uit van de Deep State en de Orde van de Zwarte Zon.

De Vere
ellaster.nl/2020/08/17/de-vere

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!