Follow

Het simulatiescenario ‘Lock Step’: een griepvirus-pandemie als trigger voor een politiestaat
In een drieluik blikken we terug op drie historische scenario’s, die grote overeenkomsten tonen met de huidige coronacrisis, lockdown en vaccinatie-agenda. Het eerste artikel gaat over de voorbereid
ellaster.nl/2020/08/23/het-sim

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!