Follow

‘Spaanse griep’ in 1918: is een militair experimenteel vaccin de oorzaak van 50-100 miljoen doden?
De “Spaanse griep” heeft naar schatting 50-100 miljoen mensen gedood tijdens de pandemie van 1918-1919. Wat als het verhaal dat ons is verteld over deze pandemie niet waar is? Wat als de
ellaster.nl/2020/08/25/spaanse

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!