Follow

Gates en Rockefellers speelden honderd jaar geleden de hoofdrol in fataal vaccinatie-experiment
Dokter Frederick Gates en het Rockefeller Institute waren honderd jaar geleden de hoofdrolspelers in een riskant vaccinatie-experiment, dat waarschijnlijk de oorzaak is van de ber
ellaster.nl/2020/08/27/gates-e

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!