Follow

Berlijn: Massale opkomst bij demonstraties en boosheid op de mainstream media
In Berlijn, Londen, Parijs en Polen waren er op 29 augustus 2020 massale demonstraties voor de vrijheid. De opkomst was enorm, met name in Londen en Berlijn. Beelden tonen een overwegend vreedzame demonstratie. T
ellaster.nl/2020/08/30/berlijn

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!