Follow

Het grootste staatsgeheim uit de hele geschiedenis
Kan het zo zijn dat bepaalde buitenaardsen er een belang bij hadden dat wij op aarde naar de maan en Mars konden reizen? Wat was de aanleiding voor een geheim ruimtevaart programma? William Tompkins, de belangrijkste ontwerper voor het
ellaster.nl/2019/09/03/het-gro
-Reptilianen 's

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!