Follow

Het Q-team begon al een halve eeuw geleden met hun plan
Bij Q denken veel mensen aan Trump, maar het Q-team kent een veel langere geschiedenis dan het presidentschap van Donald Trump. Het begon in de jaren ’50 na de illegale infiltratie en overna
ellaster.nl/2020/09/02/het-q-t
's -Anon

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!