Follow

Minister Grapperhaus: Er komt geen onafhankelijk onderzoek naar Ritueel Misbruik
Er komt geen onafhankelijk onderzoek naar Ritueel Misbruik. Dat zegt minister Grapperhaus in antwoord op Kamervragen. Onbegrijpelijk, vinden Kamerleden van de SP, PvdA en GroenLinks. Zij willen hierover in debat tijd
ellaster.nl/2020/09/05/ministe

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!