Follow

Door Frankema: “Ik ben geen anti-vaxxer. Ik ben een bezorgde burger en ik heb vragen.”
Het vaccinatiedebat is gepolariseerd. Mensen die kritische vragen stellen worden onterecht weggezet als anti-vaxxer. Door Frankema van stichting Vaccinvrij sprak hierover met Fiona Zwart van
ellaster.nl/2020/09/11/door-fr
-agenda

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!