Follow

In gesprek met Miss Natural Eva van Zeeland
In dit interview met Miss Natural, Eva van Zeeland, komen tal van onderwerpen ter sprake die een rol spelen in de transitie naar de nieuwe wereld, waar nu de mensheid doorheen gaat. We spreken over het grote plaatje, hoe een onderwerp zoals pedonetwerken verband houdt met politieke chantage en de duistere krachten die politici in hun gree
ellaster.nl/2020/09/18/in-gesp

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!