Follow

Frank Ruesink: Laten we niet liegen over de gevaren van vaccinaties
Wat bezielt iemand om te stoppen met het Rijksvaccinatieprogramma? Zijn dat onverantwoordelijke ouders die zich laten beïnvloeden door fake news, of worden ouders zich bewust van de keerzijde van vaccinaties? Ramon Bril sprak hie
ellaster.nl/2020/09/20/frank-r
-agenda

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!