Follow

Veel bosbranden in Amerika zijn aangestoken
De bosbranden in het westen van de VS zijn geen natuurbranden, maar in veel gevallen aangestoken door pyromanen. Naast de rellen en vernielingen in de Amerikaanse binnensteden stichten Antifa-activisten ook brand in natuurgebieden. Ondertussen krijgt
ellaster.nl/2020/09/29/veel-bo

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!