Follow

Dood Duitse kinderen in verband gebracht met mondkapjesplicht
In Duitsland is er ophef ontstaan over de tragische dood van een 13-jarige leerling, die in de schoolbus in elkaar zakte en later in het ziekenhuis overleed. Haar dood zou verband houden met de in Duitsland geldende mondkapjesplicht. Er zouden inmiddels al drie Duitse k
ellaster.nl/2020/10/04/dood-du

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!