Follow

Er schijnt steeds meer licht aan het einde van de tunnel (vervolg)
De ergste misdaden zijn lange tijd voor mensen verborgen gebleven. Bijvoorbeeld de productie van adrenochrome. Er komen steeds meer zaken aan het licht. De omvang en de hardvochtigheid van de misdaden zijn onthutsend. Met de gruwelijke feiten die naar bo
ellaster.nl/2020/10/11/er-schi

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!