Follow

Internationale rechtszaak wegens PCR-test fraude
De zogenaamde tweede golf is grotendeels gebaseerd op de positieve uitslagen van de PCR-test, met aanhoudende of nieuwe lockdowns en strenge coronamaatregelen als gevolg. Volgens Reiner Fuellmich is er sprake van een coronafraudeschandaal. De verantwoordelijk
ellaster.nl/2020/10/17/interna

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!