toot 20191103001
Mogelijk interessant voor wie aan zichzelf wil werken, deze publicatie: 'Leiderschap in luisteren'
connessence.nl/het-boek/

- - -
---

toot 20191103004

Dienstbaar kunnen zijn
Alleen in liefde is werkelijk dienstbaarheid.
Alleen waar liefde kan doorbreken, komt plaats voor zeker weten.
Alleen door liefde komt wijsheid.

- - - - - -

toot 20191031004

Mogelijk interessant. Men zegt wel: 'je bent wat je ziet; zorg nou, dat je ziet wat je bent'
nl.wikipedia.org/wiki/Ken_uzel

-
---

toot 20191029003

Over begrip
Werkelijk begrip komt voort uit liefde. Werkelijk begrip herként ook de liefde, waarvan gezegd wordt dat die 'in alle dingen gelegen is'. Dit te kunnen zien komt omdat werkelijk begrijpen alleen mogelijk is en dus samengaat met zelf liefde worden.
Daarom wordt ons aangeraden ons leven te wijden aan het zoeken en vinden van de universele liefde. Daar vurig naar te verlangen, alsof ons leven daarvan afhangt.

- - -

---

toot 20191029002

Mogelijk interessant, deze liefdevolle vermaning.
Vooral voor mensen die eindelijk met zichzelf aan de slag willen.
youtube.com/watch?v=Ig1SGbz0Th

- -

---

toot 20191027004

Over creativiteit en effectiviteit, I
Michael Gelb legt in een van z'n boeken uit hoe je creativiteit en effectiviteit kunt bevorderen aan de hand van zeven principes die Da Vinci toepaste en die hij aanduidt met zeven Italiaanse woorden:
Curiosità: Stel voortdurend vragen vanuit nieuwsgierigheid, zoek naar antwoorden en leer permanent…

bron: zie Toot 201910007: 'Over creativiteit en effectiviteit, IV

- - - -
---

toot 20191027005

Over creativiteit en effectiviteit, II
...Dimostrazione: Ga aan de slag, doe ervaringen op en toets kennis aan ervaringen.
Sensazione: Verfijn je zintuiglijke waarnemingen om je ervaringen te verlevendigen en je betrokkenheid, onderscheidingsvermogen en inzichten te vergroten...

bron: zie Toot 201910007: 'Over creativiteit en effectiviteit, IV

- - - - -

---

toot 20191027006

Over creativiteit en effectiviteit, III
...Sfumato: Verwelkom dubbelzinnigheden, paradoxen en onzekerheden omdat die onverwachte geschenken in zich besloten kunnen houden.
Arte-Scienza: Benader het leven vanuit verschillende invalshoeken en verbind die met elkaar: kunst en wetenschap, synthetisch en analytisch...

bron: zie Toot 201910007: 'Over creativiteit en effectiviteit, IV

- - - - -

---

toot 20191027007

Over creativiteit en effectiviteit, IV
...Corporalità: Ontwikkel houdingen en gedragingen waardoor de geest zich via je lichaam kan uitdrukken.
Connessione: Erken en waardeer het onderlinge verband tussen alle dingen en verschijnselen.

bron: spiritueleteksten.nl, beschouwing 8 van de module 'Mysteriën van het rozenkruis'

- - - - -

---

toot 20191027001

Over jaloezie
Wat is het meest belemmerende van het ondergaan van gevangenschap in jaloezie?

Zou een mens er niet beter aan doen om níet bijvoorbeeld het gegeven dat de ander verliefd lijkt te zijn op iemand anders als het meest folterende, het meest verontwaardigende en het meest onaanvaardbare te beleven, maar veeleer het klaarblijkelijke feit dat hij of zij niet wíl acceptéren dat de ander niet zijn of haar bezit is?

- -
---

toot 20191026001

Mogelijk interessant, deze website 'Global Grey eBooks'.
Veel werken die er toe doen, op te halen als pdf of eboek.
globalgreyebooks.com/ebook-cat

- - - - -
---

Evert van Bijsterveld's choices:

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!