Goedemiddag. Met Elon aan de knoppen van Twitter maar even voorsorteren op wat anders.

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!