Follow

Even testen...eigen GIFje uploaden - ik maak namelijk websites en die moeten snel zijn ;-) dus vooral geen zware bestanden zoals deze vertonen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!