Follow

Ik vraag me wel eens af hoe programmasamenstellers de onderwerpen verzinnen, neem aan op basis van actualiteit, maar hoe ze dan de tafelgenoten kiezen en bij elkaar zetten is af en toe echt heel bizar.

Vooral bij programma's zoals

@Marguerite ik heb nooit bij een talkshow gewerkt, maar wel bij een hele serie radioprogramma's

Bij ons begint het bij het nieuws. En dan de vraag: wie is relevant én kan hier iets over zeggen. Kamerlid valt kabinet af, dat soort. En niet: kleine oppositiepartij vindt regeringsstandpunt slecht - nogal wiedus

Vervolgens zijn er 'goede sprekers'. Mensen die het altijd goed doen. Mensen die uitgesproken zijn (lees: die ophef veroorzaken). Helpt om door andere media genoemd te worden

Zo ongeveer

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!