Follow

Gewoon échte zijn toch ook veel leuker dan al dat gedoe?

Vandaag ook weer met thuis geluncht en bijgekletst. Óok veel leuker dan alleen .

@Marguerite

Zeker veel leuker net omwille van het sociaal gebeuren.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!