Follow

Hee mijn filter is actief zie ik. In mijn tijdlijn zie ik nu zeker 6 berichten niet, maar wel een melding "gefilterd" staan.

Alleen weet ik niet op welk woord ze zijn gefilterd ;-) want ik heb meerdere woorden geblokkeerd.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!