Follow

Ok, ik deel 'm slechts één keer. Ook ik ben nogal -verslaafd... nou ja ..valt mee..doe 'm niet iedere dag...

Wordle 321 3/6

🟨⬜🟨🟨⬜
⬜🟩🟨⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

@Marguerite Nog zo’n filter dat ik in moet stellen… 😁

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!