Follow

Ik breng meer tijd in mijn tuin door dan op internet.

Vandaar sporadisch bezoek en gebruik .

Met mijn handen in de aarde vind ik nu prettiger dan met mijn vingers op een toetsenbord...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!