Follow

Waarom lijnzaadolieverf? Nou omdat ik die bak waarin ik groenten ga kweken natuurlijk vrij van giftige stoffen wil houden. Die eet ik liever niet.

Dus géén standaard beitsverf gebruiken. Nu zie ik bij het merk dat in de blog stond, - dat ik oa vind op de website van Groen Bouwmaterialen heel leuke kleuren staan.

groenebouwmaterialen.nl/allbac

Ik heb gewoon roomwit genomen omdat dat warmte afstoot en ik die kweekbak in de zon niet kokend heet wil hebben ;-)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!