@Marguerite Nouja zeg! Heb ik dat toch helemaal gemist. Maar mijn handdoeken zaten vandaag dan ook allemaal in de wasmachine resp. droger 😄

@Lucseleventje jee dat was je handdoekloos vandaag? Gelukkig geen galactische volksverhuizers tegen gekomen??

@Marguerite Allemaal meegevallen. Gelukkig panikeer ik ook niet snel 😜

@Lucseleventje Gelukkig maar. De witte muizen houden u in de gaten hoor!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!