Follow

Legendarisch - de tactiek van het onder water gelopen land - hoe red je je dorp van de Russen??

trouw.nl/cs-bf776b90

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!