Follow

Ik zie net in een zware discussie online een heel serieus betoog waarin staat:

"dat licht aan ...." (geeft oorzaak aan) en hij bedoelt niet dat het licht aan is....

🤨

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!