Goedenavond mensen. Ik werd na het eten nog gebeld door een vriend van mij die normaal alleen maar aandacht heeft voor zijn spelletjes. Ja hoor, zijn fonkel nieuwe AMD Ryzen 7 5800X systeem wou niet starten. Dus ik er maar naar toe met een magische USB-stick. BIOS-geflashed, offline, want dat kan bij zijn moederbord - en uiteindelijk zodoende de boel aan de praat gekregen. Hij blij. En ik vind er ook wel voldoening in.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!