Follow

Kan iemand de zon aanzetten?

Ik vraag dit voor mijn zaailingen die nu vragen om een wollen truitje.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!